top of page

Kerndoelen, overstijgende thema's
en burgerschap

GreenBee kids is zo ontwikkeld dat de lessen een even eenvoudige als concrete bijdrage leveren aan:
1. verplichte kerndoelen (leerlijnen);
2. leergebiedoverstijgende thema's;
3. burgerschapsonderwijs.

Lees hieronder hoe

Op volgorde van relevantie*

PO Kerndoel 39 – De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

GreenBee Kids leren zorgen voor hun eigen plant en leren in de lessen en het doeboekje over het belang van, de manier waarop en het plezier in het zorgen voor de natuur. De wederkerigheid en balans tussen mens en natuur staat centraal in ons programma en stichting.

De kinderen actief aan de slag met gerecyclede materialen om (bewustzijn over) duurzaam gedrag te bevorderen.

 

PO Kerndoel 41 - De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

GreenBee Kids leren proefondervindelijk hoe planten gebouwd zijn en functioneren, bijvoorbeeld door het leren stekken en (hierbij) zien groeien van de wortels.

 

PO Kerndoel 34 - De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

In de lessen en het doeboek wordt uitgebreide aandacht besteed aan de manier waarop een groene omgeving bijdraagt aan het fysieke en mentale welzijn van henzelf en elkaar.

 

PO Kerndoel 35 - De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Zowel het gebruiken van gerecyclede materialen en het leren vermeerderen van groen geeft inzicht in en informatie over alternatieve manieren van omgaan met grondstoffen en en producten. Het een goede manier in leven houden van een plant en het stimuleren van een 'band' tussen de leerling en zijn/haar plant, draagt bij aan sociaal, zorgzaam en verantwoordelijk gedrag.


PO Kerndoel 40 - De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

GreenBee Kids maken concreet kennis met planten uit hun omgeving en hun oorsprong/oorspronkelijke behoeften.


PO Kerndoel 49 - De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.

Ons programma behandelt de oorspronkelijke omgeving van planten en vertelt over de natuurlijke landschappen en klimaten.


PO Kerndoel 33 - De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuurr.

De leerlingen leren hoeveel water hun plant nodig heeft aan de hand van onze ;'meten is weten methode'. Hierbij wegen ze de plant bij het water geven en raken ze meer bekend met gewichten en het uitrekenen van de voor de plant gewenste hoeveelheid water.

In het primair onderwijs moet er verplicht worden ingegaan op onderstaande leergebiedoverstijgende thema's: 

  • duurzaamheid 

  • globalisering 

  • gezondheid 

  • technologie 

Hierover schreven Pieters, M., & Visser, A. (2019):

 

"Alle vier de thema's zijn waardegeladen, en verbonden met thema's zoals (mondiale) rechtvaardigheid, vervuiling, bio-ethiek, enzovoorts. Leren over de vier thema's zal er niet automatisch toe leiden dat kinderen als volwassen andere keuzes maken dan wij dat nu doen. Niettemin dagen ze alle vier uit tot morele communicatie over wat goed en wenselijk is in een wereld waarin iedereen met iedereen en alles met alles verbonden is of lijkt. 

Mogelijk stimuleert het leren over de vier thema's leerlingen daarnaast om na te denken over (praktische) oplossingen voor problemen dichtbij en veraf – hoe ingewikkeld dat ook is. Een kader waarbinnen aspecten van de vier thema's verschijnen als problemen die we als mensheid voor 2030 op kunnen en moeten lossen bieden de Sustainable Development Goals (SDG’s), zoals de VN die in 2015 hebben gesteld."

GreenBee Kids geeft een even concreet als eenvoudig antwoord op het abstracte en complexe vraagstuk hoe toekomstige generaties bewustzijn en handvaten te bieden voor een meer duurzame, sociale en gezonde toekomst. Of zoals GreenBee dit noemt: een mooiere, gezondere, fijnere, groenere wereld.

 

Het leren zorgen voor natuur, de afhankelijkheid die we als mensheid hebben van groen en het aangaan van een relatie met en verantwoordelijkheid voor je eigen plant, zijn leerdoelen die we met jouw leerlingen realiseren.
Het bijdragen aan passie voor en plezier in deze vaardigheden is integraal in onze werkwijze en een natuurlijk bijproduct van ons eigen enthousiasme. Juist dit laatste -zo blijkt- maakt dat kinderen actief en betrokken raken.

Zo hopen en denken we zaadjes van bewustzijn te planten voor een groene generatie!

 Sinds 1 augustus 2021 is de nieuwe wet burgerschapsonderwijs voor basis- en middelbare scholen van kracht. Daarmee is de wettelijke verplichting om burgerschapsonderwijs te geven aangescherpt. 

Het Ministerie van OCW (2021) schrijft hierover:

"Leerlingen moeten leren over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Daarbij focust het onderwijs op acht basiswaarden: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie, verantwoordelijkheidsbesef en het afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie. Het gaat daarbij niet alleen om kennis, maar ook om het ontwikkelen van de competenties die daarbij horen."

Op het gebied van verantwoordelijkheidsbesef (één van de acht bovengenoemde basiswaarden) biedt het programma van GreenBee Kids een tastbare bijdrage aan het burgerschapsonderwijs:

Kinderen krijgen niet alleen kennis aangereikt over het dragen van verantwoordelijkheid voor je omgeving (en elkaar). Deze waarde wordt vooral als competentie in de praktijk gebracht. Het zorgen voor groen, en het groener en gezonder maken van je eigen omgeving en die van anderen zijn vaardigheden voor een fijnere omgeving en samenleving.

bottom of page